Search
  • contact15540

חינוך 2030 - מפת דרכים לחינוך ולמידה בישראלתכנית העשור לחינוך במדינת ישראל, "חינוך 2030", גובשה ביוזמת הקבינט הציבורי לחינוך ובשיתוף עם מיכל שלם ועו"ד מיכל לבנטל אנדרסון מחברת Think Creative אשר הופקדו על הכנתה וכתיבתה.

חינוך 2030 (2)
.pdf
Download PDF • 4.14MB

תכנית "חינוך 2030" מתבססת על זיהוי שישה עוגנים מרכזיים בהם יש להשקיע בעשור הקרוב ומפרטת את דרכי הפעולה המרכזיות בכל אחד מהם על מנת לממש את הפוטנציאל האדיר של התלמידים בישראל ולשנות את הפרדיגמה : לומדים ללמוד, מנהיגי.ות החינוך, הזדמנות לכל ילד.ה, תעסוקה עתידית, למידה ויצירתיות, אקוסיסטם ("מערכת גומלין") תומך למידה.


התכנית נועדה להביא לקפיצת מדרגה של מערכת החינוך והלמידה במדינת ישראל ולהפוך אותה למערכת למידה איכותית בה התלמיד במרכז. התכנית עונה על הצורך בניסוח ובהטמעת מצפן מערכתי, אשר ישמש את המערכת והלומדים בה כמפת דרכים לעתיד טוב יותר ברמת החברה ולרווחה אישית ברמת הפרט.353 views0 comments